three

abstract_number

Proto-Siouan-Catawba *ra•wrį

Proto-Siouan *rá•wrį

Proto-Crow-Hidatsa *rá•wi•

Crow dáawii GG:40, RGG:81

Hidatsa rá•wi ‘three’ J

Pre-Mandan *rá•wrį

Mandan rą́•wįrį ‘three’ RTC

Proto-Mississipi-Valley *rá•wrį

Proto-Dakota *yámnį

Lakota yámni ‘three’ RTC

Sioux Valley yámni ‘three’ RTC

Proto-Hoocąk-Chiwere *Rá•nį

Chiwere dáni ‘three’ RTC , dá•ñį ‘three’ RR

Hoocąk taanį́ ‘three’ KM:3062 , taanį

Proto-Dhegiha *rá•brį

Omaha-Ponca ðá•bðį ‘three’ RTC, RR , ðáʔabðį ‘three’ RR

Kanza/Kaw yá•blį ‘three’ RR

Osage ðá•brį ‘three’ RR

Quapaw dábnį ~ dápnį ‘three’ RR

Proto-Southeastern *rá•rį

Proto-Biloxi-Ofo *rá•nį

Biloxi dáni, daní , †dánį ‘three’ D&S:180b

Ofo táni , †tá•nį ‘three’ D&S:330a , tā´ni , †tá•nį JSS

Proto-Tutelo-Saponi

Tutelo nān; lāt, nāni, lāni, lāniq , †la•nį N, H , , †la•nį ES

Proto-Catawba *ná•mnV

Catawba ná•mnaʔ ‘three’ FS

Woccon Nam-mee ‘three’ JL

General comment

This is one of the few really good Siouan-Catawban sets. The accentual pattern suggests that this word was originally a compound, since initial syllable accented long vowels should not be possible in polysyllabic words.

It is strange that nasalization has not reached the initial resonant except in Catawban.

Other languages

  • Yuchi: nǫkæ LB;Cf. Proto-Keresan *čémI Miller + Davis, IJAL 29, p.321.
Language Cognate Phonetic Siouan Meaning Comment Sources