feather

noun physical_somatic_body_part_animal

Proto-Siouan-Catawba

Proto-Siouan *(wą•)šų́

Proto-Crow-Hidatsa *-šu

Crow báašu ‘feather’ RG

Hidatsa išú ‘wing feather’ J

Pre-Mandan

Mandan síʔ ‘feather’ RTC

Proto-Mississipi-Valley *šų́

Proto-Dakota *šų́

Lakota šų́ ‘quill feather’ RTC

Dakota śuŋ , †šų́ ‘large feather of birds’ wings’ SRR:449b

Proto-Hoocąk-Chiwere *mą́•šų

Chiwere mą́sų W:239a , mą•šų́ RR

Hoocąk mąąšų́ų KM:2030 , mąąšųų

Proto-Dhegiha *mǫšǫ́

Omaha-Ponca mǫ́šǫ RTC

Kanza/Kaw mošó RR

Osage moⁿ´shoⁿ , †mǫ́šǫ ‘feather, plume, plumage’ LF:101b

Quapaw mǫšǫ́ RR

General comment

Cf. the various (game) bird names with *(a)wą•-. Crow íišušši ‘plume’, which might seem to go here, should be compared with its Hidatsa cognate í•tohta ‘plume’ from the root tohtE ‘shake’. Neither belongs in this set.

Other languages

  • PUA *masa ‘wing’ Miller #466
Language Cognate Phonetic Siouan Meaning Comment Sources