elk

noun animal_mammal

Proto-Siouan-Catawba

Proto-Siouan *ų́•phą

Pre-Mandan

Mandan ų́pa ‘elk’ H:262

Proto-Mississipi-Valley *ų́•phą

Proto-Dakota *ųphą́

Lakota ųphą́ ‘cow elk’ RTC

Dakota upaŋ , †ųphą́ ‘female elk’ WM:57b

Proto-Hoocąk-Chiwere *hų́•wą

Chiwere hų́mą ‘elk’ GM

Hoocąk hųųwą́ ‘elk’ KM:1622 , hųųwą

Proto-Dhegiha *ǫ́phǫ

Omaha-Ponca ǫ́phǫ ‘elk’ RTC

Kanza/Kaw óphą, óphǫ ‘elk’ RR

Osage óphą ‘elk’ RR

Quapaw ǫ́phǫ, į́pha ‘elk’ RR

Proto-Southeastern

Proto-Tutelo-Saponi

Tutelo mampañdahkai , †mą́•phą- ‘buffalo’ H , mā´pʻayeŋk’ , †mą́•phą- ‘cow’ ES , noᵐpayéⁿ, moⁿpaíⁿ, máapayeⁿg , †mą́•phą- ‘cow’ LJF

General comment

The Tutelo form is unique in showing an initial w-, possibly the reflex of wa-absolutive’ or wi-, a classifier for animals.

Language Cognate Phonetic Siouan Meaning Comment Sources