eat

verb physical_consumption

Proto-Siouan-Catawba

Proto-Siouan *rú•tE

Proto-Crow-Hidatsa *ru•tÉ

Crow duuší ‘eat’ RG

Hidatsa ru•tÉ ‘eat’ J , nu•tí

Pre-Mandan

Mandan rutóʔš ‘he ate’ RTC , warú•teʔš ‘he’s hungry’ RTC

Proto-Mississipi-Valley *rú•te

Proto-Dakota *yúta

Lakota yúta ‘eat’ RTC

Stoney yúda PAS

Proto-Hoocąk-Chiwere *rú•te

Chiwere warú•ǰe RR

Hoocąk rúuč KM:2743 , ruuc

Proto-Dhegiha *rüte

Kanza/Kaw yüǰé ‘eat in small pieces, dip’ RR

Osage thídse , †ðǘce ‘scoop’ LF:145b , thudsé , †ðücé ‘scoop food’ LF:154a

Proto-Southeastern *warú•ti

Proto-Biloxi-Ofo *arú•ti

Biloxi dúti, adutí ‘eat’ D&S:275b

Ofo ạbatū´ti , †-atú•ti ‘I am going to eat’ JSS , atúti , †-atú•ti ‘eat’ D&S:330b

Proto-Tutelo-Saponi

Tutelo lūti , †lu•ti H , walú•th , †lu•ti MMI , wālút’ , †lu•ti ES , wālút, walút , †lu•ti LJF , walúṭ , †lu•ti HW

Proto-Catawba

Woccon Eraute (?) JL

Language Cognate Phonetic Siouan Meaning Comment Sources