drip (3)

verb physical_condition

Proto-Siouan-Catawba

Proto-Siouan *šʔehe

Pre-Mandan

Mandan séʔhoʔš ‘it’s dripping’ RTC

Proto-Mississipi-Valley *šʔe

Proto-Dakota

Lakota -šʔe, oyú- ‘make drop in, e.g. into a glass when pouring medicine’ EB:421a , -šʔé, yu- ‘cause to fall in drops, to make drip e.g. drops of medicine’ EB:653a, EJ

Proto-Hoocąk-Chiwere *šʔe

Chiwere s^e , †šʔe ‘drip, drop’ JGT:133 , rus^e , †rušʔe ‘drip, drop’ JGT:133

Hoocąk -šʔé, ru- ‘get juice out of by squeezing; drip, v.intr.’ KM:2725 , ruš’e ‘sprinkle, v.tr.’ KM:1505 , -šʔéšʔe, horu- ‘extract fruit juice, leak (liquid, soft dough)’ KM:2893, WL:48.18, KM:2895 , horuš’eš’e , -šʔé ~ šʔée , -š’e ~ š’ee

Proto-Dhegiha *šʔe

Kanza/Kaw cʔácʔa- ‘drip’ RR

Osage ágaṭs’e , †ákacʔe ‘drop water on’ LF:8b

Quapaw akačʔéčʔe ‘drip onto’ RR , ditsʔétsʔe ‘drip’ RR , bišʔé ‘scrub, bear down washing’ RR , dišʔé ‘wring dry’ RR , akačʔéčʔe ‘drip onto an object’ RR , ditsʔé ‘drip liquid’ , tsʔétsʔe, di- ‘drip periodically’

Proto-Southeastern

Proto-Biloxi-Ofo

Biloxi dútcĕtcéhi , †dúčečéhi ‘he let it drip often’ D&S:262b , tcehí , †dúčečéhi ‘ooze out’ D&S:262b

Language Cognate Phonetic Siouan Meaning Comment Sources