čhekpá

Language Lakota
Entry navel
Meaning navel
Original entry čhekpá ‘navel’ C
Sources RTC