ạphó nạgí, aᵐphónạkĭ

Language Ofo
Entry owl (1), moth
Phonetic Siouan †ąphónəki
Meaning screech owl
Original entry †ąphónəki “ạphó nạgí, aᵐphónạkĭ” ‘screech owl’ DS:321a
Sources D&S: 321a