áhigi

Language Omaha-Ponca
Entry many, much
Meaning abundant, plenty, many
Original entry “áhigi” ‘abundant, plenty, many’ SW-208
Sources MAS: 208