*kréxi

Language Proto-Biloxi-Ofo
Entry marked > spotted, striped (2)
Meaning [marked > spotted, striped (2)]