Words in Biloxi for lemma sharp (1)

pû´tsa, pŭtsa, pŭtsŭ, pŭtsí

Phonetic Siouan †pútsa
Meaning sharp, sharp-edged
Original entry †pútsa “pû´tsa, pŭtsa, pŭtsŭ, pŭtsí” ‘sharp, sharp-edged’ DS-250a
Sources D&S: 250a