Words in Ofo for lemma owl (1), moth

ạphó

Phonetic Siouan †əphó
Meaning owl
Original entry †əphó “ạphó” ‘owl’ DS:321a
Sources D&S: 321a

ạphó nạgí, aᵐphónạkĭ

Phonetic Siouan †ąphónəki
Meaning screech owl
Original entry †ąphónəki “ạphó nạgí, aᵐphónạkĭ” ‘screech owl’ DS:321a
Sources D&S: 321a