Words in Omaha-Ponca for lemma many, much

áhigi

Meaning abundant, plenty, many
Original entry “áhigi” ‘abundant, plenty, many’ SW-208
Sources MAS: 208