Words in Proto-Siouan for lemma rice, wild, Zizania aquatica

*wa-sį́

Meaning [rice, wild, Zizania aquatica]