Words in Tutelo for lemma rain (2)

qawōi; qawōqa, hāwōhā, qawō

Phonetic Siouan †xawo•-
Meaning [rain (2)]
Original entry †xawo•- “qawōi (N), qawōqa, hāwōhā, qawō” Hale
Sources N; HH