walk (1)

physical_motion

Proto-Siouan-Catawba

Proto-Siouan *rį•(-re)

Proto-Crow-Hidatsa *rí•re

Crow díili GG:44, RGG:31

Hidatsa rí•re J , ní•ri

Pre-Mandan *rį•-

Mandan rį́•roʔš ‘he’s walking’ RTC

Proto-Mississipi-Valley *mą́•-_rį

Proto-Dakota *mą́_nį

Lakota má_ni ‘walk’ RTC

Dakota má_ni PAS

Stoney má_ni PAS

Sioux Valley má_ni PAS

Proto-Hoocąk-Chiwere *mą́•nį

Chiwere mą́•ñį ‘walk’ RR

Hoocąk mąąnį́ KM:1991 , mąąnį

Proto-Dhegiha *mą_rį́

Omaha-Ponca mǫ_ðį́ ‘walk’ RTC

Kanza/Kaw mą_yį́ ~ mǫyį́ ‘walk’ RR

Osage mą_ðí ‘walk’ RR

Quapaw mą_nį́ ~ monį́ ‘walk’ RR

Proto-Southeastern

Proto-Biloxi-Ofo *nį́

Biloxi nix̣ , †nih ‘walk’ D&S:236a , nini , †nih ‘walk, frequentative’

Ofo níⁿkna , †nį́kną D&S:327a

General comment

cf. ‘run (2)’, ‘walk (2)’.

Language Cognate Phonetic Siouan Meaning Comment Sources