wasú

Language Lakota
Entry hail
Meaning hail
Original entry wasú ‘hail’ C
Sources RTC