atū´nahi

Language Ofo
Entry turn (1) > roll
Phonetic Siouan †atú•nahi
Meaning turn back
Original entry †atú•nahi “atū´nahi” ‘turn back’ DS-322b, Ssf (?)
Sources D&S: 322b; JSS