Words in Ofo for lemma grasp > hold, take

ạtū´fi, tū´fi

Phonetic Siouan †ətú•fi
Meaning buy, sell, trade
Original entry †ətú•fi “ạtū´fi, tū´fi” ‘buy, sell, trade’ DS-331a and Ssf

tū´fkopi

Phonetic Siouan †tú•fkopi
Meaning pinch
Original entry †tú•fkopi “tū´fkopi” ‘pinch’ DS-331a and Ssf (?)